นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล:

1.1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการใช้งาน pdpacheck.sgc.co.th

1.2 เป็นข้อมูลสำหรับพนักงานของบริษัทในการติดต่อประสานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ PDPA ของบริษัท

2. ฐานกฏหมาย:

2.1 เพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา

2.2 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนทำสัญญา

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตาม:

3.1 ในกรอบของสัญญา

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บ:

4.1 ชื่อและนามสกุล

4.2 เบอร์โทรศัพท์

4.3 อีเมล

5. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล:

5.1 ข้อมูลจะถูกเก็บระหว่างระยะเวลาที่บริการสัญญา (1 ปี) และจะถูกลบหลังจากสัญญาหมดอายุเป็นเวลา 1 ปี

6. การเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงาน:

6.1 บริษัทและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงของบริษัท เช่น บริษัทบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีบริษัทตามกฏหมาย

7. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล:

7.1 สถานที่ติดต่อ: SGC Service Co., Ltd. 129/135 ม.วรารมย์เจริญเมือง ซ.4/13 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

7.2 วิธีการติดต่อ: [email protected]

8. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล:

8.1 ไม่ระบุข้อมูลเพิ่มเติม

9. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ:

9.1 ไม่มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:

10.1 สิทธิในการถอนความยินยอม

10.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

10.3 สิทธิในการรับข้อมูลแจ้งเตือน

10.4 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

10.5 สิทธิในการคัดค้านการให้ใช้ข้อมูล

10.6 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล

10.7 สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูล

10.8 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

11. การปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:

11.1 การปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามที่กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฏหมายอื่นๆกำหนด


Privacy Policy

1. Purpose of Personal Data Collection:

1.1 To facilitate customer usage of pdpacheck.sgc.co.th

1.2 To provide information about the company's PDPA services to company employees

2. Legal Basis:

2.1 To fulfill contractual obligations with data subjects

2.2 To process data subjects' requests prior to entering into a contract

3. Use of Personal Data for Fulfillment:

3.1 Within the scope of the contract

4. Collected Personal Data:

4.1 Name and surname

4.2 Phone number

4.3 Email

5. Data Retention Period:

5.1 Data will be retained during the service contract period (1 year) and will be deleted after 1 year from contract expiration

6. Disclosure of Data to Organizations:

6.1 Company and personal data processors as per company agreements, such as accounting firms for legal compliance

7. Data Controller Information:

7.1 Contact address: SGC Service Co., Ltd. 129/135 Moo Wararom Jareunmueang Soi 4/13 Tambon Ton Pao, Amphur San Kamphaeng, Chiang Mai 50130

7.2 Contact method: [email protected]

8. Information about the Data Protection Officer:

8.1 No additional information provided

9. Transfer of Personal Data Abroad:

9.1 No transfer of personal data to foreign countries

10. Rights of Data Subjects:

10.1 Right to withdraw consent

10.2 Right to access personal data

10.3 Right to receive data notifications

10.4 Right to data portability

10.5 Right to object to data usage

10.6 Right to request data deletion

10.7 Right to request data suspension

10.8 Right to correct data accuracy

11. Rejection of Data Subject Rights:

11.1 Rejection of data subject rights is in accordance with data protection and other applicable laws